ระบบรายงานผลการเรียน
รวมบริการสำหรับใช้งาน
1. แสดงผลการเรียนของนักเรียน
เลือกตามรหัสนักเรียน แยกตามระดับชั้น
รหัสนักเรียน
2. แสดงผลการเรียนของนักเรียน
เลือกตามรหัสวิชา ปีการศึกษา และภาค
: regist
: student
: subject
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษา
รหัสวิชา
3. แสดงรายชื่อนักเรียน
เลือกตามปี ภาค และห้องเรียน
: studentroom
: classroom
: teacher
: student
ปีการศึกษา
ภาคการศึกษา
ชั้น
ห้อง
4. รายงานแสดงผลรวมคะแนน
เลือกตามรหัสนักเรียน แยกตามระดับชั้น
ใช้ SQL ตามตำแหน่งที่ต้องการ
รหัสนักเรียน
5. แสดงค่าเฉลี่ยคะแนนของทุกคน เลือกหน้า
จำนวนระเบียนต่อหน้า